Welkom

Welkom

Wij verhuren opblaasbare Abraham, Sarah, Baby, feestfiguren, skytube en feestvlaggen met verschillende teksten. U kunt nu een opblaas Abraham en Sarah huren in drie maten, 3 meter, 3.5 meter en 4.5 meter hoog, Baby is 3.5 meter hoog. De poppen worden geleverd in sporttas met haringen grondzeil blower en gebruikaanwijzing. De Skytube is 6 meter hoog en een goede eyecatcher.

Over ons

Over ons

Feestfigurenverhuur.nl is een klein en gezellig bedrijf. Enkele jaren geleden zijn we begonnen met het verhuren van mega grote opblaasbare poppen. De start was met een Abraham, een Sarah en een baby pop. In het assortiment poppen kwam al snel uitbreiding, maar ook andere trends pakken we op. Zo hebben we skydancers en beachvlaggen. Voor ieder wat wils en voor ieder feest de juiste buitenverassing voor het feestvarken.

  • Belangrijke informatie
  • Instructies Opblaasfiguren
  • Algemene voorwaarden
  • De poppen worden geleverd in een sporttas met  haringen en een instructie kaart!
  • Naast de tas wordt de blower geleverd.
  • De vlaggen worden geleverd in tas met grondpin of plaat.
  • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
  • Alle genoemde prijzen op basis van afhalen

De poppen en feestfiguren zijn ingepakt in een tas. De tas is niet groot en goed te tillen. Past in iedere auto dus geen zorgen over afhalen.

 

Instructies Opblaasfiguur.

Belangrijk bij opzetten!

-Zet het opblaasfiguur met 2 personen op.

-Zet het opblaasfiguur niet neer,op plekken waar deze schade kan oplopen .

-Zet het opblaasfiguur niet op ,wanneer de windkracht hoger is dan windkracht 5.

-Zorg voor een schone ondergrond (zie bij geleverde grondzeil).

-De bijbehorende blower is waterdicht dus dek deze bij regenval niet af!

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Feest Figuren Verhuur, hierna te noemen: “Verhuurder”, en de Klant waarop Verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verhuurder, voor de uitvoering waarvan door Verhuurder derden dienen te worden betrokken.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Verhuurder en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Verhuurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verhuurder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offerte en aanbod
1. Voor alle offertes en aanbiedingen van Verhuurder geldt een termijn van twee (2) weken voor de aanvaarding. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Verhuurder gebruik maakt van
Algemene voorwaarden Feest Figuren Verhuur
afbeeldingen kunnen deze afwijken van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verhuurder niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 3. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verhuurder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verhuurder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Verhuurder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Verhuurder kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de Verhuurder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Verhuurder zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen:
– de gegevens van Verhuurder waar de Klant met klachten/vragen terecht kan;
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
– de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien het een lopende overeenkomst betreft.
6. Indien de Verhuurder zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4. Herroepingsrecht
1. Bij de verhuur danwel verkoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na aanvaarding van de overeenkomst.
2. Het in het vorige lid genoemde termijn is niet van toepassing op de overeenkomst waarbij binnen de in lid 1. genoemde termijn moet worden geleverd, met dien verstande dat het herroepingsrecht dan wordt beperkt tot drie (3) werkdagen.

Artikel 5. Herroepingskosten
1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van het volgende voor zijn rekening:
– voor het klaar maken/zetten van de producten;
Algemene voorwaarden Feest Figuren Verhuur
– afleverkosten danwel kosten voor de terugzending. Het bovenstaande bedrag kan door de Verhuurder worden ingehouden op het vooraf betaalde overeengekomen bedrag danwel het bedrag strekkende voor de zekerheid ter voldoening van diens verplichtingen mits dit bedrag al aan de Verhuurder is voldaan. Gaan de werkelijke kosten het bedrag voor de zekerheid te boven dan moet het meerdere door de Klant worden voldaan op een wijze zoals door de Verhuurder opgegeven binnen de gestelde termijn van twintig (20) dagen en in de valuta waarin is gefactureerd. In het geval dat de kosten minder bedragen dan het bedrag voor de zekerheid ontvangt de Klant het teveel overgemaakte terug binnen de door Verhuurder genoemde termijn doch niet langer dan dertig (30) dagen na het ontstaan van de kosten.
2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de Verhuurder dit bedrag zo spoedig mogelijk, eventueel na aftrek van de in lid 1. genoemde kosten, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Verhuurder alleen worden uitgesloten in dien de Verhuurder dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten en/of goederen waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 7. Betaling en Incassokosten
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Klant verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
2. In geval van wanbetaling van de Klant heeft de Verhuurder behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verhuurder te melden.
4. Indien de Klant niet voldoet aan zijn verplichting zoals vermeld in lid 1. Is Verhuurder niet gebonden aan de verplichtingen die zouden voortvloeien uit de overeenkomst.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. De Klant is van rechtswege in verzuim als hij niet voldoet aan zijn verplichtingen. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Verhuurder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7a. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle producten of goederen worden door Verhuurder in het kader van de overeenkomst aan de Klant ter beschikking gesteld met alle verplichtingen van dien, zoals gebruikelijk voor een huur- en of bruikleenovereenkomst, voor de Klant om zorg te dragen voor de in zijn macht verkerende producten of goederen van Verhuurder.
2. Door Verhuurder geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden
Algemene voorwaarden Feest Figuren Verhuur
gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verhuurder veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de door Verhuurder ter beschikking gestelde producten of goederen, dan is de Klant verplicht om Verhuurder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Voor het geval Verhuurder zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verhuurder en door Verhuurder aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verhuurder zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Conformiteit
1. De Verhuurder staat er voor in dat de producten en/of goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De ter beschikking gestelde zaken van de Verhuurder worden bij aflevering met de Klant gecontroleerd, waarna de Klant voor akkoord tekent.

Artikel 9. Levering en uitvoering
1. De Verhuurder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en goederen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Verhuurder kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10. Ontbinding, opschorting en opzegging
1. Verhuurder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Verhuurder kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Verhuurder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verhuurder op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Verhuurder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Verhuurder op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloos-stelling is verplicht.
Algemene voorwaarden Feest Figuren Verhuur
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verhuurder vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verhuurder op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Verhuurder het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verhuurder zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Verhuurder.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen en producten berust vanaf het moment van bezorging aan de Klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en/of beschadigingen, van welke aard ook, ontstaan doordat Verhuurder is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. De Klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de goederen en of producten van Verhuurder.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verhuurder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verhuurder toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie, doch niet meer beperkend dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
7. Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. De aansprakelijkheid van Verhuurder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verhuurder.

Algemene voorwaarden Feest Figuren Verhuur
Artikel 11 a. Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verhuurder en de door Verhuurder bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1. is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Klant Verhuurder in kennis heeft gesteld.

Artikel 12 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 13 Vrijwaring
1. De klant vrijwaart Verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verhuurder toerekenbaar is.
2. Indien Verhuurder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Verhuurder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verhuurder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verhuurder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 14. Geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verhuurder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Een bedrijf met ouderwetse service

Goede service Goede service